САВОЛ ВА СУПОРИШ

САВОЛ ВА СУПОРИШ

1.   Мавқеи марказҳои илмиву адабӣ дар пешрафти маданияти тоҷик чӣ гуна буд?

2.   Чаро аввал илмҳои дақиқ ва баъдтар улуми динӣ тараққй карданд?

3.   Аҳамияти асарҳои таърихиро дар равшан намудани ҳодисаҳои сиёсии асрҳои XV-XVI-po дар чӣ мебинед?

4.   Оё асарҳои адабиётшиносии ин асрҳо аз қарнҳои пешин фарқ доштанд?

5.   Дар он давра кадом санъатҳо тараққӣ намуданд?

6.   Мусиқашиносони ин асрҳо дар такомули «Шашмақом» чӣ хизмат карданд?

7.   Фикри шумо дар бораи тамоилҳои адабии ин асрҳо чӣ гуна аст?

8.   Бештар кадом жанрҳои адабӣ инкишоф ёфтаанд?

9.   Оё аз ҷиҳати шаклу мазмун дар адабиёти ин асрҳо ягон навоварие ба вуҷуд омад?

10.    Пайравони Низомии Ганҷавӣ ва Амир Хусрави Деҳлавй чаро ба ҳамаи асарҳои онҳо ҷавоб нагуфтанд?

11.     Мактаби адабии Ҷомӣ чӣ хусусият ва чӣ аҳамият дошт?

12.     Чаро адабиёти асри XV-po чамъбасти 500- солаи адабиёти тоҷику форс мегӯем?

13.     Фикри шумо дар бораи адабиёти асрҳои XV-XVI чӣ гуна

аст?

РУЙХАТИ АДАБИЁТИ ИЛМӢ ВА МЕТОДӢ

1.   С. Айнӣ. Навоӣ, Асарҳо, ҷ. 11, қисми 1, «Ирфон», Душанбе, 1963.

2.   Е.Э.Бертельс. Джами, эпоха, жизнь, творчество. Сталинабад, 1949.

3.   А.Мирзоев. Биноӣ, Нашрдавтоҷик. Сталинобод, 1957.

4.   А.Афсаҳзод. Адабиёти форсу тоҷик дар нимаи дуюми асри XV. «Дониш», Душанбе, 1987.

5.   Т. Миров. Дастури методии «Адабиёти тоҷик» барои синфи 9. «Маориф», Душанбе, 1986.