САВОЛ ВА СУПОРИШ

САВОЛ ВА СУПОРИШ

 1.   Кӯдакӣ ва наврасии Навоӣ чӣ хел гузашт?

2.   Навоӣ дар куҷо таҳсил намуд ва кадом забонҳоро .медонист?

3.   Поёни умри Навоӣ чӣ гуна гузашт ва ӯ дар куҷо вафот намуд?

4.   Навоӣ кадом асарашро дар бораи Ҷомӣ иншо намудааст?

5.   Муносибати Навоӣ ба Ҷомӣ чӣ хел буд?

6.   Кадом хислатҳои Ҷомиро Навоӣ ситоиш намудааст?

7.   Дар бораи дӯстии ин ду тан шумо чӣ ақида доред?

8.   Ба фикри шумо имрӯз дӯстии халклои тоҷику ӯзбек чӣ гуна аст?

9.   Мероси адабии Навоиро асосан кадом асарҳо ташкил медиҳанд?

10.    Мавзӯи ғазалҳои тоҷикии Навоиро гӯед.

11.    Адиб дар қитъаю рубоиёташ бештар ба кадом масъалаҳо аҳамият додааст?

12.    Таърихи навишта шудани қасидаи «Тӯҳфатулафкор»-ро ҳикоят кунед.

13.    Навоӣ дар ин қасида кадом масъалаҳоро бештар мавриди муҳокима қарор додааст?

14.    Назира чист?

15.    Оё дар замони мо дар адабиёти тоҷик назирагӯй вуҷуд дорад?

РӮЙХАТИ АДАБИЁТИ ИЛМӢ ВА МЕТОДӢ:

1.   С. Айнӣ. Навоӣ, Куллиёт, ҷил. 12, «Ирфон», Душанбе, 1978.

2.   А. Афсаҳзод. Рӯзгор ва осори Абдурраҳмони Ҷомӣ, «Дониш», Душанбе, 1980.

3.   А. Афсаҳзод. Таҳаввули афкори Абдурраҳмони Ҷомӣ. «Дониш», Душанбе, 1981.

4.   Е. Э. Бертельс. Джами и Навои.

5.   Т. Миров. Дастури методии «Адабиёти тоҷик барои синфи 9». «Маориф», Душанбе, 1986.