САВОЛ ВА СУПОРИШ

1.   Дар бораи ҳаёти Биноӣ накл кунед.

2.   Биноӣ дар бораи илмомӯзиаш чӣ мегӯяд?

3.   Шоир чаро ба дарбор меравад?

4.   Сабаби дарборро тарк намудани адиб дар чист?

5.   Поёни умри Биноӣ чӣ хел гузашт?

6.   Биноӣ кадом асарҳои илмию адабиро иншо кардааст?

7.   Дар қитъаю рубоиёти шоир кадом мавзӯъҳо мавқеи асосӣ доранд?

8.   Мавзӯьҳои ғазалиёти адибро гӯед ва бо мисолҳо фаҳмонед.

9.   Бо чӣ мақсад шоир «Беҳрӯзу Баҳром»-ро иншо кард?

10.     Масъалаҳои асосии достон кадомҳоянд?

11.     Ба шумо номи достон маъқул аст? Чаро?

12.    Назари шумо дар хусуси таъсири муҳит ба ҷамъият дар тарбияи шахс чӣ гуна аст?

13.     Аз хондани достон чӣ манфиат бардоштед?

Рӯйхати адабиёти илмӣ ва методӣ:

1.       С. Айнӣ, Восифӣ ва хулосаи «Бадоеъулвақоеъ», Куллиёт, ҷилди 13. «Ирфон», Душанбе, 1978.

2.       А. Н. Болдирев. Зайниддин Васифи, Сталинабад, 1957.

3.       Т. Миров. Дастури методии «Адабиёти тоҷик барои синфи 9». «Маориф», Душанбе, 1986.