САВОЛ ВА СУПОРИШ

САВОЛ ВА СУПОРИШ

1.       Ҳилолӣ бештар ба омӯзиши кадом илмҳо майл дошт ва чаро?

2.       Дар бораи зеҳни тез ва табъи баланди Ҳилолӣ ҳамасронаш чӣ гуфтаанд?

3.       Ҳилолӣ чӣ гуна хислатҳо дошпӣ

4.       Шумо марди сӯҳбаторо ва ҳозирҷавоб будани Ҳилолиро аз чӣ пай бурдед?

5.       Сабаби кушта шудани шоирро дар чӣ мебинед?

6.       Мероси адабии Ҳилолиро номбар кунед.

7.       Чаро Ҳилолӣ ба асари худ «Сифотулошиқин» ном гузоштааст?

8.       Шоир дар асар бештар ба кадом масъалаҳо аҳамият додааст ва чаро?

9.       Ҳилолиро чаро шоири лирик мегӯянд?

10.    Чаро Ҳилолӣ ғазалро аз ҳамаи навъҳои адабӣ баландтар меғузорад? Шумо ба фикри шоир розӣ ҳастед?

11.    «Лайлӣ ва Маҷнун»-и Ҳилолӣ бо кадом хусусиятҳояш аз достонҳои ҳамноми шоирони гузашта фарқ дорад?

12.    Ҳилолиро дар ин масъала навовар гуфтан мумкин аст?

13.    Образи Лайлиро шарҳ диҳед.

14.    Одамияти Маҷнунро шумо дар чӣ мебинед? Ин амали Мачнунро чӣ тавр мефаҳмед?

РУЙХАТИ АДАБИЁТИ ИЛМӢ ВА МЕТОДӢ:

1.   К.Айни.БадриддинХилоли.Таджикгосиздат, Сталинабад, 1957.

2.   А.Афсаҳзод. Адабиёти форсу тоҷик дар нимаи дуюми асри XV. «Дониш». Душанбе, 1987.

Т. Миров. Дастури мелодии «Адабиёти тоҷик барои синфи 9». «Маориф». Душанбе. 1986.